”Mission, Vision och Values”

”Vad är det? Varför behövs de?”

Som entreprenör verkar det nästan vara ett krav att ha en skriven och uttalad mission (mission statement). Det behövs för affärsplanen. Investerare behöver det. Rådgivare och mentor er säger att man behöver det. Men vad är mission (mission statement), egentligen? Varför behöver vi det? Hur kan det hjälpa och ha betydelse för organisationen?

Hur ser wikipedias definition av mission statement ut?

”Mission statement är en summerad presentation av en organisations syfte och ändamål.”

Följande kan inkluderas i ett mission statement:

 • Organisationens inriktning, syfte och värderingar
 • Produkter, tjänster och marknad, eller vilka är organisationens kunder/klienter
 • Vad är organisationens skyldigheter gentemot dessa
 • Vad organisationen har för huvudinriktning för att följa mission statement

Enligt ovan, ser det ut som om väldigt mycket information skall förpackas ihop till ett par meningar för att summera organisationens mission, det är många faktorer som har inverkan på hur man vill få sin organisation uppfattad.
En nedbrytning av ovanstående koncept i tre huvuddelar:

Identifiera 3-5 uttryck som beskriver vilka krafter som fick dej att forma och driva din organisation. Om du är grundare och iniativtagare så torde värderingarna vara relaterade till dina personliga värderingar. Dina värderingar beskriver inte bara vad du står för som organisation utan också vad du inte står för. De beskriver det etiska, moraliska och principiella ställningstagande din organisation tagit i förhållande till omvärlden. Dina värderingar är oföränderliga och kvarstår så länge din organisation består.

Exempel: ”integritet, ärlighet, öppenhet, högklassig personal, konstruktiv självkritik, kontinuerlig själv förkovran, och ömsesidig respekt.”

Integritet, ärlighet, ömsesidig respekt och öppenhet är hur Microsoft vill att omvärlden skall uppfatta dem, och det ger en etisk bas kodex för de anställda. Högklassig personal, konstruktiv självkritik och själv förkovran är personligt och specifikt. Till de anställda kommunicerar de det uppförande som är tillåtet och även det som inte är tillåtet.

”Vision”

Visionen är skälet till att organisationen existerar. Världen förändras, technologin förändras därför ska inte visionen vara knuten till en produkt eller tjänst. Den uttrycker varför du är i denna bransch och inte i någon annan. Den knyter direkt an till dina Core values. Om marknaden dramatiskt förändras skall ändå din vision stå fast för den uttrycker vad din organisation står för och inte vad den gör.

Exempel: ”att hjälpa människor och organisationer i hela världen att uppnå sin fulla potensial.” – Microsoft

Om pc-datorer slutade att användas och Microsofts programvaror då blev inaktuella, skulle det inte beröra deras vision alls. Microsoft skulle helt kunna förändra sitt produktutbud och ändå hålla sig helt till sin vision.

Missionen skall referera mer specifikt mot den typ av verksamhet du har eller produkter/tjänster du säljer, den kan också ge ett uttryck för vad din organisation bidrar med till branschen, intressenter, världen. Missionen kan förändras om organisationens verksamhet ändras i form av t.ex byte av bransch, produkt eller tjänst, men missionen skall alltid knyta an till organisationens Values och Vision.

Exempel: ”Googlés mission är att organisera världens all information och göra den universiellt tillgänglig och användbar.”

Det är en mycket bra mission statement – den är kortfattad, men ger mycket information. Om digital information förändras kan Googlé ändra sin produkt och fortfarande vara lierad till sin mission. Men vi kan också outtalat se Googlés Values i denna mission. Universiell tillgänglighet till information innebär att Googlé värderar jämlikhet och kunskap högt, och ser världen som sin gemenskap inte fabriken, kontoret eller landet de är lokaliserade i.

Man kan mycket väl sätta samman Value, Vision och Mission i ett uttalande (statement) att användas för externt och internt bruk, men det är mycket viktigt att under utvecklingsfasen av dem hålla isär dem.

”Values”

Values (värderingar) tar hänsyn till moraliska och etiska fõrpliktelser och ses som grundpelaren vi står på. Alla kan ta ett beslut som är det bästa för organisationen eller dem själva, men att ta ett beslut som är det bästa för kunden men sämre för organisationen pg.av högre kostnader etc, är svårare.

Våra värderingar kompromissar vi aldrig med, när en organisation renodlat sina värderingar måste den, helhjärtat, hålla sig till dem och ingjuta dem i allt de gör.

Exempel på vad value statement kan innehålla:

 • Kunden kommer alltid i första hand
 • Vi är ärliga i relationer med vår omgivning
 • Vi söker hela tiden sätt att ge människor mer än de förväntar
 • Det är lätt att göra affärer med oss
 • Vi äger ev. problem och är alltid ansvariga för dem
 • Vi dömer och blir dömda, belönar och blir belönade efter vår förmåga.

”Vision”

En vision är en idé om någonting man vill uppnå i framtiden som inte behöver uppfylla krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. En vision är något man strävar efter och som kan tydliggöra varför organisationen finns till, för vem och vart den är på väg. När man arbetar med visioner är det bra att så småningom bryta ner dem till kortsiktiga- och mer långsiktiga mål. Mål är någonting mätbart, som går att uppnå, konkret som man arbetar med inom överskådlig tid.

Organisationens vision är en idealbild av var man vill att organisationen skall vara i framtiden, en ledstjärna i arbetet att utveckla sin organisation. Den skall vara en utmaning, enkel att förstå för både medarbetare, intressenter och den skall genomsyra organisationen.

I varje organisation finns det en vision, antingen uttalad eller informell.  Någon längs vägen hade en vision om hur organisationen skulle utvecklas. Skillnaden nu är att visionen skall efterlevas av alla ingående i organisationen. Visionen är ett kritiskt momentum för hur organisationen opererar. Om det inte finns en klar och tydligt uttalad vision, hur kan vi då förvänta oss att medarbetare tar beslut i enlighet med vår vision? Om jag tar beslut som rör mej i nuet då är det ganska troligt att jag tar ett beslut som passar min egen vision inte det stora kollektivets vision. Varje kritiskt beslut gjort av organisationen skall beslutas i enlighet med organisationens vision.

De bästa visionerna är de som kommuniceras kontinuerligt och klart, och som också gör detta:

 • Drar fördel av innovationer
 • Införlivar nya relationer
 • Är motiverande och inspirerande
 • Formar och förflyttar människor till storhet
 • Lätt att kommunicera
 • Synes uppnåbar
 • Samspelar med organisationens värderingar</>
 • Uppfattas hållbar
 • Är tidlös, inspirerande och ger en klar vägledning för beslutstagande
 • Innehåller en kärnideologi och den tänkta framtiden
 • Är skriven i presens som om den realiserades nu

”Mission”

En organisations mission skall definiera var organisationen befinner sig. Förtydligat, vad är det vi egentligen är verksamma inom. Missionen är uppbyggd runt fyra frågor och det är svaren på dessa frågor som ligger till grund för framtida beslut.

Frågorna är:

 • Vad gör vi?
 • Hur gör vi det?
 • För vem eller vilka gör vi det?
 • Varför gör vi det?

Missionen skall klart och tydligt visa, för alla som ingår i organisationen, vilka parametrar som gäller vid beslutsfattande etc. Beslutsfattare och ledare bör alltid fråga sig själva: Är beslutet jag kommer att ta förenligt med vår mission? Om inte, varför tar jag då det beslutet?

Missionens uttalade syfte är helt enkelt att ge en exklusiv vägledning. Den ger ett syfte och innebörd till allt en organisation gör.

Den bästa uttalade missionen gör detta:

 • Ger en identitet
 • Förklarar varför vi existerar
 • Anger de principiella målen
 • Påvisar vad som är viktigt för organisationen/li>
 • Inspirerar och ger mening till det vi sysslar med
 • Är tydlig och förståelig
 • Är tillräckligt kort för att lätt komma ihåg den
 • Ger utrymme för flexibilitet och tillväxt.