”Dolda utdelningsbara medel”
Lägsta tillåtna aktiekapital är idag 50 000 kr. Enligt tidigare regler var det lägsta tillåtna aktiekapitalet 100 000 kr, det fanns också, då, en regel som krävde att aktiebolaget avsatte minst 10 % av sin årsvinst till reservfonden, tills den utgjorde 20% av registrerat aktiekapital.

Exempel:
Aktiekapital = 100 000 kr

Lagstadgat krav på total avsättning till reservfonden = 100 000 * 20% = 20 000 kr.

I de flesta fall av äldre 100 000 kr:s bolag så finns det avsatt 20 000 kr till reservfonden. Då reservfonden, liksom aktiekapitalet, utgör bundet eget kapital för bolaget är den inte utdelningsbar.

Det finns en enkel lösning på detta.

Använd bolagsverkets blankett 840 (ansökan om tillstånd att minska reservfonden eller vinstutdelning)

Bifoga protokoll innehållande texten ”” nedan.

Skriv under och skicka in samtliga handlingar till Bolagsverket, glöm ej betala in avgiften.


Intyg om underrättelse till kända borgenärer

Undertecknad styrelse i X AB, 555555-0000, intygar härmed att samtliga av bolagets kända borgenärer har underrättats om bolagets minskningsbeslut, innebärande minskning av bolagets reservfond (uppgående till xx xxx kr) till 0 kr och därmed överföra kapitalet till fritt eget kapital.

Stockholm 201x-11-02

X AB

Samtliga styrelse ledamöters namntekning

Samtliga aktieägares namnteckning