”Olagliga skatteböter sopas under mattan”

Europadomstolen har gjort klart att skattetillägg är ett straff och ingen avgift, vilket innebär att vanliga straffrättsliga regler gäller.En straffbestämmelse får inte ges en vidare tillämpning än dess ordalydelse medger anses självklart. ”Enligt brottsbalken gäller även den grundläggande regeln att en gärning, om inte annat är särskilt föreskrivet, ska anses som brott endast då den begås uppsåtligen. För att inte enbart uppsåtliga brott utan också vårdslöshet ska kunna bestraffas, måste detta alltså uttryckligen framgå av brottsbeskrivningen.”
Reglerna om skattetillägg säger inte något om uppsåt eller vårdslöshet. Det innebär att en oriktig uppgift kan anses som brott endast om den lämnats uppsåtligen. För skattetillägg krävs alltså att Skatteverket bevisar att en oriktig uppgift gjorts med uppsåt.

Skatteverket har således bevisbördan för att den skattskyldige varit vårdslös.