”Vad är strategi?”

De otaliga aktiviteter som görs för att skapa, producera, sälja och leverera en produkt eller tjänst är de grundläggande delarna för att få konkurrensfördelar. Operativ effektivitet innebär att utföra dessa aktiviteter bättre -snabbare eller med färre ingångar ochbrister- än konkurrenterna. Företag kan dra enorma fördelar av den operativa effektiviteten, som t.ex. japanska företag visade under 1970 och 1980 med sådana metoder som Total Quality Management och ständig förbättring. Men från en konkurrenskraftig synvinkel är problemet med operativ effektivitet att bästa praxis lätt kopieras. Eftersom alla konkurrenter i en bransch kopierar den, har företagen olika förutsättningar för att nå produktivitets gränsen , det maximala värdet ett företag kan leverera till en given kostnad, med tanke på bästa tillgängliga teknik, kompetens och lednings kvalitet- såsom att sänka kostnaderna och förbättra värdet samtidigt. Sådan konkurrens ger klar förbättring i stort för operativ effektivitet, men relativ förbättring för det enskilda företaget. Och ju mer man utvärderar sin verksamhet kvantitativt i förhållande till dem som man uppfattar bete sig bäst inom respektive verksamhetsområde som företag, desto större konkurrensfördelar har man, det vill säga de blir mer möjligt att urskilja sitt företag från andra. Strategiska positionering innebär att uppnå en hållbar konkurrensfördel genom att bevara det som är utmärkande om ditt företag. Det innebär att utföra andra aktiviteter än konkurrenterna eller utföra liknande aktiviteter på andra sätt.

Tre viktiga principer bakom strategisk positionering

  1. Strategi är att skapa sig en unik och värdefull position genom att involvera olika typer av aktiviteter.Strategisk position utgår från tre olika källor:
  • Erbjuda många kunder ett litet sortiment av tjänster/produkter
  • Erbjuda ett brett sortiment av tjänster/produkter till få kunder
  • Erbjuda ett brett sortiment av tjänster/produkter till många kunder på en smal marknad
  1. Strategi kräver att du gör kompromisser -i konkurrensen- genom att välja vad man inte ska göra. Några konkurrerande aktiviteter är oförenliga: och därigenom kan vinster i ett område endast uppnås på bekostnad av ett annat område.
  2. Strategi handlar om att skapa en gemensam standard och plattform ”fit” för ett företags aktiviteter.Fit har att göra med hur ett företags aktiviteter interagerar och förstärker varandra.

Medarbetare behöver vägledning om hur man kan fördjupa den strategiska positionen i stället för att bredda eller äventyra den. Om, hur att förlänga bolagets unikhet och samtidigt stärka den gemensamma standarden och plattformen mellan dess verksamheter. Arbetet med att avgöra vilken målgrupp av kunder och vilka tjänster/produkter som skall erbjudas kräver disciplin, förmåga att sätta gränser och rättfram kommunikation. Det är uppenbart att strategi och ledarskap är oupplösligt förenade.